Disclaimer

ScootPlaza BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt ScootPlaza BV geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. ScootPlaza BV kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van ScootPlaza BV en/of van derden. ScootPlaza BV is niet aansprakelijk voor - en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. ScootPlaza BV kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ScootPlaza BV worden gewijzigd. Bel en vraag ook naar onze voorwaarden.

E-mail adressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's zijn eigendom van ScootPlaza BV. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van ScootPlaza BV niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen met ScootPlaza BV welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik - op welke wijze dan ook- van deze site, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in Nederland.